1. ประชุมสามัญประจำปี (ประชุมงบการเงิน)
2. ประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมกาอำนาจกรรมการ

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

3. ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่-สาขาในจังหวัดเดียวกัน

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

4. ประชุมแก้ไขที่สถานตั้งสำนักงานใหญ่-สาขา ข้ามจังหวัด (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

5. ประชุมแก้ไขชื่อบริษัท (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

6. ประชุมเพิ่มทุน (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

7. ประชุมแก้ไขข้อบังคับ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

8. ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

9. การลดทุน (มติพิเศษ)

มี 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ประชุมลดทุน