ลงโฆษณาเชิญประชุม

สร้างข่าวได้ด้วยตัวคุณเอง

วันที่ต้องการลงโฆษณา * เช็ควันที่ในการลงโฆษณา

ชื่อบริษัท / ชื่อหน่วยงาน*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท / บริษัทที่ควบ *

ครั้งที่ประชุม*

วันที่จัดประชุม *

สถานที่จัดประชุม / ที่อยู่บริษัท (กรณีเลิกบริษัท) *

วันที่ต้องการลงโฆษณา * เช็ควันที่ในการลงโฆษณา

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ - นามสกุลผู้ลงนาม *

ตำแหน่งผู้ลงนาม *

ชื่อบริษัท / ชื่อหน่วยงาน*

ครั้งที่ประชุม*

เรียน*

วันที่อนุมัติเงินปันผล*

สถานที่จัดประชุม / ที่อยู่บริษัท (กรณีเลิกบริษัท) *

เนื้อหาเงินปันผล *

จ่ายเงินปันผลภายในวันที่*

วันที่ต้องการลงโฆษณา * เช็ควันที่ในการลงโฆษณา

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ - นามสกุลผู้ลงนาม *

ตำแหน่งผู้ลงนาม *

วาระการประชุม*

ชื่อบริษัท / ชื่อหน่วยงาน*

ครั้งที่ประชุม*

เรียน*

วันที่จัดประชุม *

เวลาจัดประชุม*

สถานที่จัดประชุม / ที่อยู่บริษัท (กรณีเลิกบริษัท) *

วันที่ต้องการลงโฆษณา * เช็ควันที่ในการลงโฆษณา

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ - นามสกุลผู้ลงนาม *

ตำแหน่งผู้ลงนาม *

 

** การลงหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง จะต้องใช้ เครดิตจำนวน 1 เครดิต
** "วันที่ต้องการลงโฆษณา" จะต้องเป็นวันที่ของ วันพรุ่งนี้เป็นเป็นต้นไปเท่านั้น

ดูตัวอย่าง
ลงโฆษณา
ลงโฆษณา
ลงโฆษณา
ลงโฆษณา